Provozní a návštěvní řád bazénů
pro koupaní
kojenců a batolat

zpracovaný v souladu s § 6 odst. 3 písm. c) zák. č.258/2000 Sb., ve spojení s přílohou č.6
vyhl.ę.135/2004 Sb.

I.     Úvod

Cílem organizovaného koupání a plavání dětí do 3 let je nácvik plaveckých dovedností v souladu s psychomotorickým vývojem, napomáhá odstranění, případně zlepšení odchylek psychomotorického vývoje.
Před zahájením kurzů jsou klienti seznámeni s průběhem, metodikou a organizací kurzů, s hygienickými a bezpečnostními zásadami.
Zahájit účast v plaveckém kurzu mohou děti od ukončeného 6. nebo 12. měsíce. Rodiče přinesou před první lekcí řádně vyplněnou přihlášku s platným potvrzením od pediatra, dále podepsaný souhlas s provozním řádem provozovatele kurzu.Rodiče budou seznamováni s metodikou plavání i v průběhu jednotlivých lekcí. Přihlášky budou k dispozici u každého pediatra v okrese Česká Lípa nebo na recepci bazénu.
Provozovatel bazénů: Sport Česká Lípa, p.o., Boženy Němcové 3197,Česká 197,úeská Lípa, IČ   Provozovatel kurzu koupání kojenců a batolat:
1.  Plavecká školička žabička,Světlana Wernerová,
Místo podnikání (bydliště)Uranova 2009…470 01 Česká Lípa..
Živnostenský list 50101-1444628 s předmětem podnikání Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pohybových aktivit ve vodě. 1C7457173 . Tel: 777 715 896
2.  Místo provozování kurzu koupání kojenců a batolat: Plavecký areál – Sportareál, Barvířská 2690, Česká Lípa Provozní dny: úterý a čtvrtek
Provozní doba kurzů: 8.00-9.30 hod. (provozní doba plaveckého areálu 10.00-21.30 hod.)

II.    Obecné zásady, prostorové podmínky

Provozování kurzů koupání kojenců a batolat bude probíhat bez souběhu ostatních činností, tj. před zahájením provozní doby plaveckého areálu pro veřejnost. Do doby příchodu návštěvníků bazénů opustí děti s rodiči bazén a související prostory.
1.  Prostor pro kočárky — vnitřní prostor vstupní haly v 1.NP objektu Sportareálu.
2.  Šatny — budou využívány šatny plaveckého bazénu pro M a Ž, které budou vybaveny přebalovacími stoly a omyvatelnými podložkami.
3.  Sprchování kojenců (6-12 měsíců) ??? budou používány sprchy s teplou vodou vyráběnou z vody pitné (vždy 1 sprcha ve sprchách pro M a Ž a dále sprcha v hygienické kabině pro imobilní osoby pro M a Ž)????. Při sprchování budou děti posazovány nebo pokládány na omyvatelné podložky. Před vstupem do bazénu a po použití WC je nutné se řádně osprchovat a omýt mýdlem, a to bez plavek, důkladně se odlíčit.
Před zahájením lekce budou děti posazovány na nočníky v prostoru sprch-hygienických kabin pro imobilní osoby. Případně se využije jejich přirozeného reflexu na tekoucí vodu ve sprše. Po použití nočníku je zajištěno jeho vylití na toaletě a opláchnutí pod tekoucí teplou vodou, případně dezinfekce (Desam Ox nebo Desam Extra).
4.  Pro aklimatizaci dětí a kojení bude využíván prostor odpočinkový prostor u recepce, kde budou na zem pokládány omyvatelné desky a budou použity ohrádky. Prostor bude vybaven přenosným nábytkem – stolky, židle, přebalovací stoly, ohrádky v případě prostoru u recepce stoly a židle k dispozici.
5.  Pro zajištění očisty, dezinfekce a uskladnění pomůcek a hraček používaných při koupání kojenců a batolat bude využívána velká úklidová místnost ve 2.NP vybavená výlevkou, omyvatelnými regály pro uložení pomůcek a hraček, odvětraná VZT. Tento prostor bude využíván pouze k uvedenému účelu. Pomůcky budou přenášeny k bazénům v omyvatelném plastovém koši.
Používané hračky a pomůcky používané v bazénech budou dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, s výjimkou otvorů, kterými voda. volně protéká a vhodné pro danou věkovou kategorií. Denně po skončení kurzu se důkladně očistí a uloží v uvedeném prostoru, dle potřeby se dezinfikují. Pro používané hračky a pomůcky bude k dispozici doklad o souladu s vyhl.č.84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 ) let. K mytí a dezinfekci pomůcek a hraček se bude používat Desam Ox a Desam Extra. Způsob použití uvedených dezinfekčních prostředkú (doporučeny k použití na novorozeneckých odděleních) bude v souladu s návodem výrobce – Desam Ox:1 % roztok, doba působení 15 minut; Desam Extra: 0,5% roztok, doba působení 15 minut.
6.  Do bazénů nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.

7.  Každé dítě bude při koupání používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou a pasu, doprovod dětí bude používat čisté plavky. Dlouhé vlasy musí mít děti i rodiče sepnuty, každý, kdo se potápí si musí umýt vlasy šamponem. Pokud se přijde podívat na průběh kurzu další osoba (pouze po domluvě s hlavní instruktorkou) musí mít osprchované nohy a doporučuje se vhodná čistá obuv z omyvatelného materiálu. Účastníci kurzu používají vlastní mycí prostředky, osušky, vhodnou čistou omyvatelnou obuv pro pohyb v plaveckém areálu, tęlové mléko či krém, vatové ušní tyčinky.Veškeré používané potřeby,včetně nápojů a pokrmů pro děti, musí být opatřeny nerozbitným – nejlépe plastovým obalem.

8.  Při znečištění bazénové vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev, apod.), stejně jako při jakémkoliv jiném viditelném znečištění vody, je provoz okamžitě přerušen do odstranění závady. Bazén bude vypuštěn, důkladně mechanicky očištěn a před novým napuštěním dezinfikován a vypláchnut čistou vodou.

III. Požadavky na bazény a jejich provoz, obměnu a kvalitu vody podle věku dítěte

Ke koupání kojenců a batolat bude využíván whirpool, dětský výukový bazén a brouzdaliště. Jedná se o bazény s recirkulací vody, dezinfekce vody je zajištěna plynným chlórem a UV zářením. Při úpravě vody nejsou používány algicidy, zjasnovače, parfémy, pouze koagulant síran hlinitý a korektor pH – kyselina sírová.
I.Ke koupání kojenců ve věku 6 až 12 měsíců bude využíván whirpool, který bude před provozováním kurzů vždy nově napuštěn po předchozí očistě, dezinfekcí, důkladném vypláchnutí. Do zahájení kurzu projde minimálně lx celý objem nově napuštěné vody bazénu recirkulační úpravnou vody.
bude zajištěno vyhřátí vody na 28-32°C. Teplota vzduchu v bazénové hale 28-32°C. Minimálně 1 hodinu před zahájením provozu kurzů a během kurzů bude zajištěna koncentrace volného chlóru 0,2-0,3 mg/1. Intenzita recirkulace, tj. doba zdržení vody 2/0,32 hodiny
Po skončení provozu bude zajištěno zvýšení koncentrace volného chlóru na 0,5-0,8 mg/l, poté bude bazén zpřístupněn veřejnosti.

 

Parametry koupelového bazénu: vodní plocha 18,9 m2 ; hl. 0,95 m; objem vody 16 m3 . Přívod ředící vody minimálně 45 1 na osobu.

Připouští se přítomnost dětí s rodiči v bazénu – maximálně 8 dětí a 8 rodičů (dle vylil. č.135/2004 Sb. maximálně 10 a 10)
2.   Ke koupání dětí ve věku nad 12 měsíců do 3 let bude využíván dětský výukový bazén a brouzdaliště.
Do doby zahájení kurzu projde minimálně lx celý objem vody bazénech recirkulační úpravnou vody.
Vyhřátí vody bude zajištěno na 28-32°C. Teplota vzduchu v bazénové hale 28-3 )2’C. Parametry dětského výukového bazénu: vodní plocha 59 m2 ; hl. 0,2-0,9 m; objem vody 53
3m . Přívod ředící vody minimálně 45 1 na osobu. Doba zdržení vody 2/1,2 hod.
Parametry brouzdaliště: vodní plocha 18,3 m2 ; hl. 0,2-0,4 m; objem vody 7 m3 . Přívod ředící vody minimálně 45 1 na osobu.
Doba zdržení vody 0,75/0,5 hod.
Brouzdaliště bude vypouštěno minimálně 1 x za týden.
Minimálně 1 hodinu před zahájením provozu kurzů a během kurzů bude zajištěna koncentrace volného chlóru v bazénech 0,3 ) mg/1.

IV. Kontrola jakosti vody v bazénech využívaných pro koupání kojenců a batolat

Za pravidelné provádění kontroly jakosti vody odpovídá provozovatel bazénů a na požádání je předkládá provozovatele kurzu plavání kojenců a batolat a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
Jakost bazénové vody: bude zajišt’ována a kontrolována provozovatelem bazénů v souladu s přílohou č.4 a č.5 vyhl.č.135/2004 Sb. Provozní a laboratorní kontrola ,jakosti vody bude zaji§t’ována v požadovaném rozsahu a četnosti. Laboratorní kontrola nejdříve 1 hodinu po zahájení koupání.

V. Zabezpečování úklidu a dezinfekce ploch

Po skončení provozu plaveckého areálu … před zahájením kurzu plavání kojenců a batolat bude zajištěna očista a dezinfekce ploch v plaveckém areálu, se kterými přejdou do kontaktu kojenci a batolata dezinfekčním prostředkem s mycími účinky – Desam Ox, ke střídání bude po cca 1 měsíce použit dezinfekční prostředek Desam Extra s odlišnou aktivní látkou.
V případě znečištění ploch nebo povrchů biologickým materiálem je zajištěno bezodkladná dezinfekce kontaminovaného místa účinným dezinfekčním roztokem (2% roztok Desam Ox – 15 minut, nebo 0,5% roztok Desam Extra – 30 minut). Po expozice se místo očistí obvyklým způsobem.
K očistě whirpoolu před novým napuštěním bude použit vyčleněný kartáč-houbička s abrasivním povrchem a k dezinfekcí Savo (k dezinfekci pitné vody)
Používané čistící a dezinfekęní prostředky a úklidové pomůcky budou uloženy v úklidové komoře plaveckého arealu.
Za provádění provozní kontroly jakosti bazénové vody odpovídá: strojník bazénů
Za kontrolu mikroklimatických podmínek odpovídá: strojník bazénů Za úklid a dezinfekci ploch odpovídá: uklízečka
Za očistu a dezinfekci hraček a pomůcek odpovídá: Světlana Wernerová
Za dodržování provozního řádu odpovídá: Plavecké školičky Žabička – Světlana Wernerová
Provozní řád zpracovala: Světlana Wernerová

Bezpečnostní zásady:

 1. Po vstupu do prostor SPORTAREÁLU odložte kočárky na místě tomu určeném (prostor pod schody)
 2. Obuv odložte před vstupem do šatny,v prostorách šaten se pohybujeme pouze v přezůvkách(gumová čistá obuv)
 3. Do prostor šaten ,sprch a bazénů je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo.Konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených.
 4. Děti se nesmí pohybovat v prostorách bazénu a šaten bez dozoru,pohybujeme se pomalu dáváme pozor na kluzké podlahy,okraje a stupínky.Za bezpečnost dítěte v těchto prostorách zodpovídají rodiče.
 5. Po lekci plavání je nutné dodržet aklimatizaci dítěte v prostoru tomu určeném(alespoň 30 minut)
 6. Rodiče zodpovídají za své děti a škody jimi způsobené.Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení Sportareálu jsou rodiče tohoto dítěte povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.

Storno podmínky:

 1. Rodiče uhradí kurzovné způsobem dle instrukcí v přihlášce nejpozději 3 dny před zahájením kurzu. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, nelze do kurzu nastoupit a Vaše místo bude nabídnuto náhradníkům. Dnem uhrazení platby kurzovného je den připsání částky na účet uvedený v přihlášce.
 2. V případě ukončení kurzu nejpozději 24 hodin před zahájením první lekce máte nárok na vrácení 80% kurzovného.
 3. V případě ukončení kurzu 24hodin před začátkem druhé lekce v kurzu máte nárok na vrácení 60% z celé částky kurzovného .
 4. V případě ukončení kurzu ze zdravotních důvodů na straně dítěte (potvrzeno od pediatra) do páté lekce máte nárok na vrácení kurzovného ve výši 50%(pokud byl do té doby čerpán příspěvek od pojišťovny, odečte se výše příspěvku od celkové částky kurzovného a ze zbylé částky pak bude vrácena polovina).
 5. V případě ukončení kurzu kdykoliv později nemáte nárok na vrácení kurzovného ani ze zdravotních důvodů na straně dítěte.
 6. V případě zrušení lekce ze strany Plavecké školičky Žabička – technické důvody, nemoc – Vám lekce bude nahrazena automaticky.
 7. V průběhu kurzu je možné provést náhradu termínu lekce v rezervačním systému v případě volné kapacity.
 8. Odhlášení lekce je v rezervačním systému možné nejpozději 12 hodin před začátkem lekce; v opačném případě lekce propadá a lze ji nahradit pouze na základě domluvy s plaveckou školou.
 9. Nebude-li možné absolvovat lekce kurzu z důvodu zásahu vyšší moci včetně jakýchkoliv rozhodnutí vlády o uzavření bazénů či z rozhodnutí provozovatele bazénů, v nichž se konají lekce kurzu, bude poskytnuta náhrada takto neabsolvovaných lekcí, jakmile to bude možné, a to na základě oznámení plavecké školy na webových stránkách http://www.skolazabicka.cz/. Plavecká škola se zavazuje předem informovat na webových stránkách o nemožnosti plnění kurzů s uvedením důvodů této nemožnosti.

Co s sebou na plavání:

 1. Platnou plavenku
 2. Hygienické potřeby- mýdlo,šampon,osušku,plavky,čistou obuv,ručník nebo župan.
 3. Obuv by neměla být používané pro jiné účely než pro bazén.Do šaten,sprch a bazénu je vstup pouze naboso nebo ve speciální gumové obuvi,určené pouze do bazénu(pro děti,co už chodí ,také doporučujeme vhodnou protiskluzovou obuv.
Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou pro účast v kurtu a rodiče je stvrzují svým podpisem na přihlášce.
V případě závážného nedodržování hygienických zásad a bezpečnostních pravidel,které jsou předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb.Snažíme se ,abychom nekladu na naše klienty přehnané požadavky,ale pracujeme s malými dětmi,proto je jejich dodržování naprosto nezbytné.Předem děkujeme za Vaši pomoc a rády bychom ocenili Vaše příspěvky,nápady a náměty na zkvalitnění našich služeb z Vaší strany.
Děkujeme za Vaší důvěru a věříme,že budete s našimi službami spokojeni.